چرخه زندگی سوسک آمریکایی

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۵:۱:۵

چرخه ی زندگی سوسک آمریکایی سوسک تخم سوسک

چرخه ی زندگی سوسک ها چگونه است؟

سه تا هفت روز پس از جفت گیری سوسک آمریکایی ماده بسته های تخمی که به آنها تخمدان سوسک می گویند تولید می کند.
در هرکدام از آنها تقریبا 15 جنین وجود دارد. یک سوسک آمریکایی ماده بالغ می تواند تقریبا در طول زندگی اش بین 6 تا 14 عدد از این بسته های تخمی تولید کند.
بعد از حمل این بسته ها در انتهای شکمش برای ساعتها و یا چند روز آنها را در یک مکان مخفی قرار می دهد و با بزاقش آنها را به آنجا می چسباند.
تحت شرایط خوب و دمای مناسب لارو ها طی 24 تا 38 روز پدیدار می شوند.
همانطور که بزرگ می شوند پوست اندازی کرده و تا زمان بالغ شدن 10 تا 13 بار پوست اندازی می کنند و با آخرین پوست اندازی بال در می آورند و قابلیت تولید مثل هم به آنها اضافه می شود.
این پروسه بین شش ماه تا یک سال طول می کشد. سوسک آمریکایی تقریبا یک سال عمر می کنند.

عکس تخم و لارو سوسک آمریکایی

تخم-و-لارو-سوسک-آمریکایی-

سوسک تخم سوسک آمریکایی